LPB Sertifikācijas komisija

Lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus, LPB ir uzstādījusi noteiktas prasības psihoterapeitu izglītībai un kvalifikācijai, kas pamatos tās ir atbilstošas Eiropas Psihoterapeitu Asociācijas prasībām. Sertificē vienīgi tos psihoterapeitus, kuru profesionālā sagatavotība atbilst minētajām prasībām. Sertifikācijas jautājumus risina LPB sertifikācijas komisija, kurā ir pārstāvji no visām LPB pārstāvētajām psihoterapijas organizācijām.

Sertifikācijas komisijas galvenais izdevums ir izvērtēt un izlemt jautājumus, kas saistīti ar LPB psihoterapeitu sertifikāciju un resertifikāciju. Sertifikāts ir apliecinājums, ka psihoterapeita izglītība, profesionālā sagatavotība un praktiskā darbība atbilst LPB apstiprinātajiem profesionalitātes standartiem, kas saskan arī ar Eiropas Psihoterapeitu asociācijas pieņemtajiem profesionalitātes standartiem.

LPB sertifikāts ir tiek piešķirts uz pieciem gadiem. Ja šai laikā psihoterapeits turpina praktizēt, kā arī turpina personisko un profesionālo attīstību, psihoterapeits var resertificēties uz nākamajiem 5 gadiem.

LPB sertifikācijas komisijā kopsapulce ievēl pārstāvjus no katra biedrībā pārstāvētā psihoterapijas virziena.

Psihoterapeitus, kuri ieguvuši sertikātu uz 5 gadiem, LPB var rekomendēt starptautiskā Eiropas Psihoterapeitu asociācijas (EPA) sertifikāta iegūšanai.

Sertifikācijas komisija

e-pasts: sert@psihoterapija.lv