Psihoanalītiskā psihoterapija

Psihoanalītiskās psihoterapijas teorētiskais pamats ir psihoanalīze, vēsturiski pirmais zinātniskās psihoterapijas virziens. To raksturo vairāki psihoanalītiski principi:

  • Priekšstats par neapzināto vēlmju izšķirīgo nozīmi. Cilvēki spēj apgūt savas psihes neapzināto saturu, taču tam nepieciešams īpašs darbs.
  • Priekšstats par to, ka dzīve nav iespējama bez pretrunīgām vēlmēm. Tieši tādēļ mēs visi izvairāmies kaut ko apzināties vai atcerēties. Dažkārt tas var radīt maldus un problēmas.
  • Priekšstats par agrīnās bērnības pieredzes izšķirīgo nozīmi. Psihes pamati izveidojas mūža pirmajos gados un mēnešos, bērna sākotnējās attiecībās ar vistuvākajiem cilvēkiem.
  • Priekšstats par pārnesi, jeb transferenci. Tās noskaņas un jūtas, ko bērns izveido pirmo reizi mūžā, attiecībās ar vistuvākajiem pieaugušajiem, turpmākajā dzīvē neizzūd, bet saglabājas neapzinātā veidā. Mēs tās „pārnesam”, jeb pārdzīvojam it kā no jauna daudzās citās attiecībās. Dažkārt pārnese var būt emocionālu sarežģījumu iemesls.

Psihoanalītiskajā psihoterapijā klients sastopas ar savu pārneses mantojumu tagadnes attiecībās ar psihoterapeitu. Klienta brīvai domu plūsmai un stāstījumam ir īpaša vērtība. Svarīga ir tikšanās reižu regularitāte. Tās notiek, cik vien iespējams, vienās un tajās pašās nedēļas dienās, laikā un vietā. Kopīgi pētot klienta brīvās asociācijas, sapņus un pārneses jūtas, tiek izprasti emocionālo grūtību un konfliktu neapzinātie cēloņi. Tas ļauj atrast jaunus problēmu risināšanas veidus. Psihoanalītiskā terapija ir efektīva, piemēram, šādos gadījumos:

  • grūtības un neveiksmes mēģinot nodibināt vai saglabāt attiecības,
  • psiholoģiskas izcelsmes seksuāli traucējumi,
  • cilvēka šaubas par to, vai tas spēs īstenot iecerēto, sasniegt mērķus,
  • pastāvīga neapmierinātība, satraukums vai dusmas, kuru iemesls to cietējam nav izprotams,
  • situācijas, kad cilvēks, pēc paša pieņemtām mērauklām, dzīvo labi un ir veiksmīgs, taču neizjūt laimi un gandarījumu.

Šajā darbā klientam ir nepieciešama gan emocionālas drošības izjūta, gan zināma neatlaidība un piepūle. Psihoanalītiskās psihoterapijas procesā klients saņem terapeita emocionālu atbalstu.