Biedru personas datu aizsardzības noteikumi

LATVIJAS PSIHOTERAPEITU BIEDRĪBAS

BIEDRU PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI

(apstiprināti valdes sēdē 16.12.2019.)

1. Latvijas Psihoterapeitu biedrība, turpmāk – LPB, veic biedru personas datu apstrādi, ievērojot normatīvo aktu un šo noteikumu prasības. 

2. LPB statūtos un Ētikas kodeksā ietverto mērķu un uzdevumu sasniegšanai un izpildei, kā arī grāmatvedības uzskaites vajadzībām, LPB apstrādā šādus biedru personas datus – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, prakses vietas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, personiskās mājas lapas adrese tīmeklī, ziņas par izglītību un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem, profesionālās darbības praksi, ziņas par personīgo psihoterapiju un saņemtajām supervīzijām, dalību psihoterapeitu profesionālajās organizācijās, bankas konta numurs, personas fotogrāfija, informāciju par biedru naudas un sertifikācijas maksas samaksu vai samaksas kavējumu, saņemtajām sūdzībām un to izskatīšanas rezultātiem.

3. LPB ir tiesības saņemt, apkopot, ierakstīt, glabāt vai apstrādāt jebkurā citā veidā, jebkādus biedra personas datus, kurus viņš  personiski mutvārdos vai ietverot dokumentā, e-pastā, fotogrāfijās, audio vai videoierakstā nodevis, iesniedzis vai nosūtījis LPB, vai šos datus LPB ir pēc savas iniciatīvas ieguvusi, lai nodrošinātu LPB statūtos un Ētikas kodeksā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu. 

4. Pirms LPB pēc savas iniciatīvas uzsāk realizēt 3.punktā minētās darbības, LPB ir pienākums informēt biedru par paredzamo personas datu apstrādes veidu un mērķi (piemēram – ja sanāksmes, sarunas norise tiek fiksēta protokolā (rakstveidā, audio vai video), par to jābrīdina klātesošie).

5. Biedra personas fotogrāfija un dzimšanas dienas dati, ar mērķi veicināt biedru atpazīstamību, savstarpējo sadarbību un komunikāciju, var tikt publicēti LPB iekšējā Intranet vidē vai e-pasta sarakstē, kurai piekļuves tiesības ir tikai LPB biedriem. Biedrs var jebkurā brīdī lūgt LPB pārtraukt šajā punktā norādīto datu apstrādi.

6. LPB sertificēto biedru personas dati - vārds, uzvārds, tālruņa numurs, prakses vietas adrese, e-pasta adrese, pārstāvētais psihoterapijas virziens un ziņas par sertifikāciju, tiek publicēti LPB mājas lapā internetā publiski pieejamā sadaļā – “Latvijas Psihoterapeitu biedrības sertificēto psihoterapeitu reģistrs”.

7. Šo noteikumu 6.punktā norādītajā gadījumā un citos gadījumos, kad biedra personas dati tiek apstrādāti uz biedra piekrišanas pamata, biedram ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šādu piekrišanu, par to informējot LPB valdi.