Lietošanas noteikumi

Portāla www.psihoterapija.lv lietošanas noteikumi nosaka portālā pieejamo Pakalpojumu lietošanas noteikumus (turpmāk – Noteikumi), kas ir saistoši visiem portāla apmeklētājiem, neatkarīgi no tā, vai apmeklētājs ir vai nav reģistrēts portāla lietotājs.

Lietošanas noteikumos lietotie termini:

 

Portāls – apzīmēta interneta tīmekļa vietne ar domēna vārdu www.psihoterapija.lv .

Piegādātājs – portāla uzturētājs un īpašnieks – Latvijas Psihoterapeitu biedrība (turpmāk tekstā – LPB), kuras darbību nosaka Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.

Portāla lietotājs jeb Lietotājs– fiziska vai juridiska persona, kas lieto Portālu, neatkarīgi no tā vai tas ir/nav reģistrējies Portālā.

Klients – fiziska vai juridiska persona, kas Portālā norēķinās par LPOA piedāvātajiem Pakalpojumiem.

  1. Vispārīgie noteikumi

Šie Noteikumi ir juridiska vienošanās starp Portāla lietotāju un Piegādātāju. Piekļūstot www.psihoterapija.lv , to pārlūkojot vai izmantojot, Portāla lietotājs atzīst, ka ir izlasījis, sapratis un piekritis šiem Noteikumiem un apņemas ievērot tos un citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē Piegādātāja un Portāla lietotāju, Klientu tiesiskās attiecības.

www.psihoterapija.lv izmantošana tiek uzskatīta par katra Lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem Noteikumiem, t.sk., visām tajos veiktajām izmaiņām. Piegādātājs bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā laikā var pārskatīt šos Noteikumus un jebkuru citu informāciju, kas ir ietverta šajā portālā. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās publicētas www.psihoterapija.lv . Piegādātājs ir tiesīgs arī bez brīdinājuma un jebkurā laikā veikt uzlabojumus vai izmaiņas produktos, pakalpojumos vai programmās, kas ir pieejami www.psihoterapija.lv . Noteikumu izmaiņas, kas notikušās pēc Klienta pasūtījuma veikšanas, neattiecas uz veikto pasūtījumu. Klientam pakalpojums tiek sniegts pamatojoties uz to noteikumu redakciju, kas bija spēkā laikā, kad tika noformēts Klienta pasūtījums.

Klients apņemas Pakalpojumu izmantot personīgi, tikai savās interesēs, nenododot Pakalpojumā ietverto informāciju un prasību izpildi trešajām personām.

Klients apņemas sekot līdzi saņemtajām instrukcijām un pirms Pakalpojuma saņemšanas pārliecināties, ka Klienta izvēlētā ierīce ir atbilstošas piedāvātā Pakalpojuma saņemšanai.

  1. Pasūtījuma noformēšana un izpildes termiņi

Visi izcenojumi www.psihoterapija.lv norādīti EUR (euro) un ietver visus paredzētos nodokļus. Par Pakalpojumu jāmaksā portālā norādītā cena un piegādes izmaksas, kas tiek aprēķinātas pirms maksājuma veikšanas.

Par apmaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kad nauda ir saņemta LPB bankas kontā.

Piegādātājs nekad nav atbildīgs par Pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu, ja Pakalpojums nav piegādāts Klientam Klienta vainas dēļ vai tādu apstākļu dēļ, ko izraisījis Klients. Šis punkts attiecas arī uz laika limita neievērošanu attiecībā pret Pakalpojuma pieeju pēc apmaksas veikšanas – ja netiek izmantots Pakalpojums tam paredzētajā limitētajā laikā, tā ir Klienta vaina un atbildība.

1. Apmaksa 

Maksājumus var veikt ar kredītkarti vai izmantojot internetbanku.

2. Piegāde

Pēc apmaksas veikšanas jūs saņemsiet e-pasta

apstiprinājumu, ka pirkums ir veikts, kā arī rēķinu ar ievadītajiem rekvizītiem. 

Piekļuvi uz LPB notikumiem saņemsiet uz e-pastu.

Piekļuve pasākumiem tiek nodrošināta pasākuma laikā.

Piekļuve vebināru ierakstiem tiek nodrošināta pēc apmaksas saņemšanas LPB.

3. Atteikuma tiesības un naudas atgriešana

Samaksas atgriešanu Klientam atbilstoši Klienta sūtītajai prasībai Piegādātājs veic tādā termiņā, kādā tas iespējams, ievērojot prasības izskatīšanai un naudas pārskaitījuma veikšanai nepieciešamos nosacījumus, ieturot bankas apkalpošanas izmaksas un citus attaisnojamos izdevumus.

Informējam, ka Klientam nav naudas atgriešanas tiesības, ja ir noslēgts distances līgums par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.

4. Konfidencialitāte

Piekrītot kļūt par Lietotāju, personai ir jānorāda aktīva, Lietotājam pieejama e-pasta adrese. Ja Lietotājs ievada paroli, kas nodrošina Lietotāja piekļūšanu Portālam, Lietotājs uzņemas visu atbildību par šīs paroles drošumu un nepieejamību trešajām personām.

Lietotājiem tiek lūgts norādīt patērētāja personīgo informāciju, jo tas ir nepieciešams, lai sniegtu augstāko servisa līmeni. Norādītā informācija var tikt izmantota aktuālās informācijas nosūtīšanai, informācijai par pakalpojumu saņemšanu, u.c. Veicot pirkumu, patērētājs piekrīt šiem Noteikumiem.

Vairāk sadaļā Privātumu politika

5. Strīdu atrisināšana un pušu atbildība

Visus strīdus un nesaskaņas, kas rodas pasūtījuma izpildes laikā, Puses risina pārrunu ceļā. Ja Puses strīdīgajos jautājumos nespēj vienoties pārrunu ceļā, tās strīda atrisināšanai pieaicina sertificētu mediatoru. Minētais neatņem Pusēm tiesības strīda izskatīšanu nodot Latvijas Republikas tiesā.

6. Noslēguma noteikumi

Visas darbības, kas nav regulētas šajos Noteikumos, Puses veic saskaņā ar spēkā esošām tiesību normām. Visos citos jautājumos, ko neparedz šā Līguma noteikumi, Puses vadās pēc spēkā esošās Latvijas Republikas likumdošanas.