Dalība biedrībā un sertifikācija

Latvijas Psihoterapeitu biedrība (LPB) ir Latvijas psihoterapeitu profesionālā jumta organizācija. Tajā ir apvienotas 8 dažādu psihoterapijas virzienu asociācijas. LPB ir kļuvusi par Latvijas psihoterapeitu lielāko profesionālo organizāciju.

Saskaņā ar LPB Statūtiem, LPB veido gan korporatīvi biedri, t.s. psihoterapijas Virzienu biedrības, gan individuāli biedri. Psihoterapeiti, kas vēlas iestāties LPB, var vai nu izvēlēties individuāla biedra statusu, vai arī vispirms iestāties savai profesionālajai kvalifikācijai atbilstošā un LPB sastāvā esošā Virziena biedrībā un pēc tam tikt uzņemti LPB ar šīs Virziena biedrības rekomendāciju.

LPB sastāvā ir īstenie biedri (LPB sertificēti psihoterapeiti) un veicinātājbiedri. Veicinātājbiedri visbiežāk ir psihoterapijas studenti, taču tie var būt arī citi interesenti, piemēram, radniecīgu profesiju pārstāvji.

LPB biedru tiesības un pienākumi ir iztirzāti LPB pamatdokumentos (Statūti, Kārtības rullis, Ētikas kodekss).

LPB psihoterapeitu profesionalitāti nodrošina sertifikācijas prasības, kas noteiktas ar LPB Sertifikācijas nolikumu (tā pēdējā redakcija ir spēkā kopš 15.04.2015g.). LPB ir saistoši Strasbūras Deklarācijā par psihoterapiju un Eiropas Psihoterapeitu Asociācijā (EPA) formulētie profesionālās izglītības un kompetences principi un standarti. Kā norādīts Strasbūras Deklarācijā, psihoterapeitu iepriekšējā kvalifikācija var būt daudzveidīga, tostarp it īpaši kvalifikācija humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Atbilstoši EPA Sertifikācijas prasībām, LPB psihoterapeitu profesionālā kvalifikācija ir iegūstama pēcdiploma mācību programmās, kas ietver ne mazāk, kā 4 mācību gadus.

LPB Sertifikācijas padomes sastāvā ir visu LPB Virzienu biedrību psihoterapeiti. Sertifikācijas padomes sēdes notiek aptuveni 1 reizi mēnesī, izņemot posmu no jūlija līdz septembrim. LPB sertifikāta derīguma termiņš parasti ir 2 vai 5 gadi. Sertifikātus ar 2 gadu termiņu nereti piešķir kā pagaidu dokumentu tiem jaunajiem kolēģiem, kuru profesionālās mācības ir noslēguma posmā, un tālākam darbam praktiskās pieredzes iegūšanā nepieciešams psihoterapeita amata un prakses dokumentāls apstiprinājums. Sertifikācija ar termiņu, kas mazāks par 5 gadiem, ir iespējama arī citos gadījumos. Sertifikācija notiek balstoties uz izglītību un kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kā arī uz pretendenta sagatavotu personiskās psihoterapeita prakses aprakstu un (it īpaši resertifikācijas gadījumā) uz dokumentiem, kas apstiprina pretendenta kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšnu, profesionālā darba pārraudzību un personiskās psihoterapijas pieredzi. Sīkāk sertifikācijas un resertifikācijas kārtība un prasības LPB ir iztirzātas Sertifikācijas nolikumā.

Daudzos gadījumos LPB sertificēti psihoterapeiti var iegūt arī Eiropas Psihoterapeitu Asociācijas psihoterapeita sertifikātu.

Par LPB tradīciju ir kļuvušas Zinātniskās konferences 1 vai 2 reizes gadā. Pēdējā laikā tās tiek rīkotas arī sadarbībā ar Latvijas Ārstu Psihoterapeitu Asociāciju (LĀPA). Savukārt, LPB Ziemas balles, kas notiek katra gada decembrī vai janvārī, ir reize, kad iepriecināt sevi, kolēģus un tuviniekus ar savas mākslinieciskās izdomas bagātību.

LPB dokumentu krātuve

LPB iestāšanās iesniegums

 

Neskaidrību gadījumā sazinies ar mums

Paldies, Jūsu ziņa nosūtīta veiksmīgi!