Privātuma politika

Vispārīgie noteikumi

“Latvijas psihoterapeitu biedrības” (turpmāk - LPB) privātuma politika (turpmāk – politika) nosaka to, kādus personas datus un kādiem nolūkiem LPB apstrādā, tajā skaitā nosaka personas datu apstrādes apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un citus ar personas datu aizsardzību saistītus jautājumus.

Izmantojot LPB pakalpojumus, apmeklējot LPB interneta vietni vai kā citādi sniedzot informāciju par sevi, tiek uzskatīts, ka klients ir iepazinies ar šo politiku, ir to izlasījis un sapratis.

Visa informācija, ko klients sniedz LPB, tostarp klienta dati, ir brīvprātīgi sniegta. Klients personīgi atbild par sniegto datu un informācijas pareizību, atbilstību, kā arī piemērojamību.

LPB kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos ir valde@psihoterapija.lv

Politikas piemērošana
Privātuma politiku piemēro privātuma un klientu datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz: 

1. fiziskām personām – LPB potenciālajiem, esošajiem un bijušajiem klientiem, kā arī sadarbības partneriem; 
2. datu apstrādātājiem, kuri saņem vai nodod datus, vai ir kā citādi iesaistīti LPB pakalpojumu sniegšanas procesā un kuri ir nepieciešami, lai klientiem tiktu nodrošināta pienācīga un pilnvērtīga pakalpojumu sniegšana; 
3. trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu klientam saņem vai nodod jebkāda veida personu datus LPB;
4. LPB uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem.

LPB rūpējas par klientu privātumu un klientu datu aizsardzību, ievēro klientu tiesības uz klientu datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem – VDAR un citiem piemērojamiem tiesību aktiem privātuma un datu aizsardzības jomā.
Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē klients sniedz klienta datus (LPB interneta mājaslapā, papīra formātā, elektroniski vai telefoniski) un kādās sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.) un nolūkiem var tikt noteikti papildu, konkrēti noteikumi, par ko klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus LPB.

Klientu datu apstrādes tiesiskais pamats un mērķi
Klienta datu apstrādes tiesiskais pamats ir viens no turpmāk minētajiem: 

1. līguma noslēgšana un izpilde – lai noslēgtu līgumu ar klientu par pakalpojumu sniegšanu un tiktu nodrošināta tā izpilde; 
2. normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde – lai izpildītu LPB saistošus ārējos normatīvajos aktos noteiktus pienākumus; 
3. saskaņā ar klienta piekrišanu; 
4. LPB likumīgās (leģitīmās) intereses – lai realizētu starp LPB un klientu pastāvošās saistības vai no noslēgtā līguma vai likuma izrietošas LPB intereses, t.sk., nodrošināt pakalpojumu kvalitāti, novērst informācijas tehnoloģiju un fiziskās drošības riskus, krāpniecību, izvērtēt finansiālos riskus.

Klienta datu apstrādes mērķis ir: 

1. pakalpojuma sniegšana klientam, t.sk., līgumsaistību dibināšana un uzturēšana; 
2. klienta identifikācija; 
3. klienta identitātes pārbaudīšana; 
4. rēķinu izrakstīšana; 
5. citu Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos noteikto pienākumu un tiesību realizēšana.

Lai sniegtu pakalpojumu, LPB apstrādā šādus klienta datus: 

1. vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu; 
2. deklarēto adresi vai juridisko adresi; 
3. rekvizītus; 
4. kontaktinformāciju (tālruņa numurs, e-pasts, adrese);
5. pakalpojuma lietošanas laikā veikto darbību datus, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu pakalpojumu; 
6. citu informāciju, kas ir nepieciešama pakalpojuma sniegšanai.

Klientu dati tiek apkopoti, glabāti un apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

Klientu datu drošība un nodošana trešajām personām

Klienta dati tiek saņemti no paša klienta vai tā pārstāvja, kā arī no trešajām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
LPB nodod klienta datus trešajām personām tikai šādos gadījumos: 

1. pienākums nodot klienta datus izriet no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem; 
2. tas ir nepieciešams klienta datu apstrādes mērķa (pakalpojuma nodrošināšana) sasniegšanai; 
3. ar klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu.

LPB sniedz piekļuvi klientu datiem tiem LPB darbiniekiem, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei. Minētajiem LPB darbiniekiem ir tiesības apstrādāt klientu datus tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei.

Klienta dati var tikt nodoti citiem norādītajiem saņēmējiem atsevišķu pārziņa normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, tiesisko interešu īstenošanai, kā arī līgumsaistību izpildei.

LPB neveic klienta datu profilēšanu un nepieņem automatizētus individuālus lēmumus, kas varētu radīt tiesiskas sekas datu subjektam.

Sīkdatņu apstrāde

Klients ir informēts, ka izmantojot WIKI sadaļu, LPB iegūst datus par klientu, izmantojot sīkdatnes („Cookies”).
Klientam ir tiesības mainīt pārlūka iestatījumus, lai sīkdatnes netiktu pieņemtas. Šajā gadījumā, dažas funkcijas, kas iepriekš tika iespējotas ar sīkdatnēm, LPB interneta vietnē var nedarboties.

Sīkdatņu politika

Latvijas Psihoterapeitu Biedrība, Reģ. Nr. 40008035617, juridiskā adrese: Slokas iela 11, dz.2, Rīga, LV-1048. LPB informē, ka interneta vietnes www.psihoterapija.lv darbības nodrošināšanai interneta vietnē var tikt izmantotas sīkdatnes.

Kas ir sīkdatnes? 

Neliela izmēra faili, kas tiek noglabāti Lietotāja ierīcēs. Brīdī, kad Lietotājs izmanto interneta vietni, sistēma nolasa sīkdatnes un attiecīgi pielāgo iestatījumus. Sīkdatnes ir kā atslēga, ar kuru Jūsu pārlūks pieprasa pielāgotu informāciju. Sīkdatnes izmanto arī citām funkcijām, piemēram, statistikas iegūšanai.

Kādas ir sīkdatņu kategorijas? 

Mājaslapā var tikt izmantotas šādas sīkdatnes: Obligātās sīkdatnes; Funkcionalitātes sīkdatnes; Darbības uzlabošanas sīkdatnes; Mērķa vai reklāmas sīkdatnes; Trešo personu sīkdatnes.

Katrai sīkdatnei ir piešķirts darbības laiks, cik ilgi tā glabā iegūtos personas datus un tos apstrādā.Attiecīgi katra sīkdatņu kategorija var tikt iedalīta vēl divās apakškategorijās – sesijas un pastāvīgajās sīkdatnēs, kuras raksturo sīkdatnes darbības raksturu un laiku.

WIKI sadaļā LPB izmanto sīkdatnes funkcionalitātes nodrošināšanai (lietotāja autentifikācijai).

Izmaiņas klienta datu apstrādē un apstrādes izbeigšana

LPB glabā un apstrādā Klienta datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem: 

1. kamēr ir spēkā ar klientu noslēgtais līgums; 
2. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā klients vai LPB var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā); 
3. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt; 
4. kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai Klienta datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats. 
5. Klientam ir pienākums nekavējoties informēt LPB par jebkādām izmaiņām politikas klienta datos, kā arī gadījumos, kad minētie klienta dati ir nepareizi vai neprecīzi, vienlaicīgi iesniedzot LPB pareizos klienta datus.

Datu subjekta tiesības
Klientam ir tiesības: 

1. atbilstoši spēkā esošiem normatīviem tiesību aktiem, saņemt informāciju par saviem datiem un šo datu apstrādi no LPB; 
2. piekļūt klienta datiem, lūgt to labošanu vai dzēšanu, ja to pieļauj spēkā esošie normatīvie tiesību akti; 
3. iebilst pret klienta datu apstrādi; 
4. pieprasīt savu datu apstrādes pārtraukšanu vai ierobežošanu, ja šāda tiesība izriet no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem un tas neierobežo pakalpojuma sniegšanu, kā arī citas LPB funkcijas, tiesības un pienākumus; 
5. atsaukt datu apstrādi, ja tās pamatā ir klienta piekrišana. Šādā gadījumā netiek ietekmēts tādas apstrādes likumīgums, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana. 
6. savu datu apstrādes tiesību pārkāpuma gadījumā pieprasīt, lai persona, kas veic pārkāpumu, pārtrauc šādu datu apstrādes pārkāpumu.

Klients iesniegumu par 

1. datu apstrādes pārtraukšanu vai ierobežošanu; 
2. datu apstrādes piekrišanas atsaukšanu; 
3. datu apstrādes tiesību pārkāpuma pārtraukšanu;

nosuta pa pastu, adresātu norādot: Latvijas Psihoterapeitu Biedrība Slokas iela 11, dz.2, Rīga, LV-1048 vai
nosūtot uz elektroniskā pasta adresi valde@psihoterapija.lv .

Datu pārzinis iesniegumu izskata viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas. Vajadzības gadījumā viena mēneša termiņu var pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu. Pārzinis informē datu subjektu par jebkuru šādu pagarinājumu un kavēšanās iemesliem mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.