Statūti

Biedrības „Latvijas Psihoterapeitu biedrība“ statūti

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

 1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas Psihoterapeitu biedrība“ (turpmāk – LPB), nosaukuma tulkojumi citās valodās ir: angļu valodā „Latvian Psychotherapists Association“, vācu valodā „Verein der Psychotherapeuten  Lettlands“, krievu valodā „Общество психотерапевтов Латвии“.

2.nodaļa. Biedrības mērķi.

 1. LPB mērķis ir veicināt psihoterapijas attīstību Latvijā:
  1. 2.1.apvienot psihoterapeitus (psihoterapijas speciālistus) – profesionāļus, kas ieguvuši profesionālo izglītību konkrētā psihoterapijas virzienā un veic praktisku psihoterapeitisku darbu;
  2. 2.2.aizstāvēt psihoterapeitu profesionālās intereses un tiesības;
  3. 2.3.apkopot, izstrādāt un pārraudzīt izglītības standartus psihoterapijā;
  4. 2.4.veicināt augstu ētikas standartu psihoterapijā ievērošanu, kas atbilst Eiropas Psihoterapijas asociācijas (European Association of Psychotherapy) ētikas kodeksa un vadlīniju prasībām;
  5. 2.5.veicināt zinātniskus pētījumus u.c. veida zinātnisko darbību psihoterapijā;
  6. 2.6.sadarboties ar citām Latvijas un ārvalstu psihoterapijas organizācijām;
  7. 2.7.veicināt psihoterapijas speciālista profesijas attīstību.

3.nodaļa. LPB darbības termiņš.

 1. LPB ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās LPB, izstāšanās un izslēgšana.

 1. Par LPB biedru var kļūt pilngadīga, rīcībspējīga fiziska persona (turpmāk – individuālais biedrs) un juridiska persona (turpmāk – dalīborganizācija), kura:
  1. 4.1.ir iesniegusi LPB valdei rakstveida iesniegumu, kurā:
   1. 4.1.1.paudusi vēlēšanos iestāties LPB;
   2. 4.1.2.izteikusi atbalstu Strasbūras deklarācijai par psihoterapiju,
   3. 4.1.3.apņēmusies ievērot LPB Statūtus, LPB Ētikas kodeksu un LPB Kārtības rulli;
  2. 4.2.iesniegusi LPB valdei:
   1. 4.2.1.personu un profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas (fiziskām personām), kā arī reģistrācijas dokumentu un statūtu kopijas (juridiskām personām). Visiem dokumentiem jāuzrāda oriģināli;
   2. 4.2.2.dokumentu, kas apliecina iestāšanās maksas samaksu.
 2. LPB individuālajam biedram var būt viens no šādiem statusiem:
  1. 5.1.pilntiesīgs biedrs;
  2. 5.2.asociētais biedrs.
 3. LPB biedram – dalīborganizācijai ir pilntiesīgas dalīborganizācijas statuss.
 4. LPB pilntiesīga biedra statusu var iegūt LPB individuālais biedrs, kurš ir saņēmis LPB psihoterapijas speciālista sertifikātu. Pilntiesīga biedra statusu LPB individuālais biedrs  saglabā arī pusgadu pēc LPB izsniegta sertifikāta termiņa beigām.
 5. Dalīborganizācijai, kura vēlas kļūt par LPB pilntiesīgu dalīborganizāciju ir jāiesniedz LPB valdei rakstveida iesniegums, kas apliecina šādu vēlmi, kā arī kopijas šādiem dokumentiem (uzrādot oriģinālus):
  1. 8.1. statūtus, kuri nosaka, ka dalīborganizācija ir profesionāla psihoterapeitu organizācija, kuras prasības un kārtība savu biedru uzņemšanai vai sertifikācijai ir atbilstošas LPB noteiktajām sertifikācijas prasībām;
  2. 8.2. ētikas kodeksu, kurš atbilst LPB un Eiropas Psihoterapijas asociācijas ētikas kodeksiem un vadlīnijām;
  3. 8.3. dalīborganizācijas biedru kopsapulces protokolu, kas apstiprina attiecīgas dalīborganizācijas biedru pievienošanos LPB.
 6. Dalīborganizāciju sastāvā esošie biedri, kuri vēlās kļūt par LPB individuālajiem biedriem, iesniedz LPB valdei LPB statūtu 4.punktā minētos dokumentus.
 7. LPB asociētā biedra statusu ir tiesīga saņemt fiziska persona, kura neatbilst LPB statūtu 5.1., punktā minētajam statusam un 7. punktā minētajām prasībām, bet kura atbalsta LPB mērķus.
 8. Lēmumu par biedra uzņemšanu un tā statusu pieņem LPB valde pēc iepazīšanās ar LPB statūtu 4., 7. un 8.punktā minēto informāciju. LPB valdei LPB statūtu 4. un 8.punktā minētie iesniegumi ir jāizskata tuvākajā LPB valdes sēdē.
 9. LPB valde var pieņemt lēmumu par biedra izslēgšanu no LPB, ja:
  1. 12.1.biedrs nepilda LPB statūtu 4.punktā noteiktās prasības;
  2. 12.2.biedrs vairāk kā trīs mēnešus ir kavējis ikgadējās biedra naudas samaksu;
  3. 12.3.biedrs nepilda LPB kopsapulces un valdes lēmumus;
 10. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LPB, rakstveidā paziņojot par to LPB valdei, ja vien tas nav pretruna ar LPB ētikas kodeksu.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

 1. LPB pilntiesīgiem biedriem un pilntiesīgām dalīborganizācijām ir šādas tiesības:
  1. 14.1.piedalīties LPB pārvaldē;
  2. 14.2.saņemt informāciju par LPB darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LPB institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
  3. 14.3.piedalīties visos LPB organizētajos pasākumos;
  4. 14.4.iesniegt priekšlikumus par LPB darbības uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
 2. LPB pilntiesīgo biedru un pilntiesīgo dalīborganizāciju pienākumi:
  1. 15.1.ievērot LPB Statūtus, LPB Ētikas kodeksu un LPB Kārtības rulli;
  2. 15.2.pildīt biedru kopsapulces un LPB valdes lēmumus;
  3. 15.3.regulāri maksāt biedra naudu;
  4. 15.4.ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LPB mērķu realizēšanu.
 3. LPB asociētiem biedriem ir visas LPB pilntiesīgo biedru tiesības un pienākumi, izņemot LPB statūtu 14.1.punktā minētās tiesības.
 4. Saistības biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai LPB valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.

6.nodaļa. LPB struktūrvienības.

 1. Ar biedru kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas LPB teritoriālās un citas struktūrvienības.
 2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LPB regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina LPB biedru kopsapulce.

7.nodaļa. Biedru kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

 1. Biedru kopsapulce ir augstākā LPB lēmējinstitūcija.
 2. Biedru kopsapulces kompetencē ietilpst:
  1. 21.1.lemt par grozījumu izdarīšanu LPB Statūtos;
  2. 21.2.apstiprināt LPB Kārtības rulli, LPB Ētikas kodeksu;
  3. 21.3.apstiprināt valdes skaitlisko sastāvu, ievēlēt un atsaukt valdes locekļus un revidentu;
  4. 21.4.izvirzīt un ievēlēt LPB prezidentu, kas vienlaicīgi ir arī LPB valdes priekšsēdētājs, un citu komisiju un struktūrvienību locekļus. Komisiju priekšsēdētājus ievēl pirmajā attiecīgās komisijas sēdē no komisijas locekļu vidus;
  5. 21.5.noteikt biedru naudas apmēru un maksāšanas kārtību;
  6. 21.6.noteikt LPB galvenos darbības virzienus;
  7. 21.7.apstiprināt LPB budžetu un gada pārskatu pēc revidenta atzinuma saņemšanas;
  8. 21.8.lemt par LPB struktūrvienību izveidošanu un apstiprināt to nolikumus;
  9. 21.9.lemt par LPB darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
  10. 21.10.pieņemt lēmumus par citiem jautājumiem.
 3. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LPB biedri. Biedru kopsapulcē drīkst balsot tikai LPB pilntiesīgie biedri – personīgi vai ar pārstāvja starpniecību. Biedru kopsapulcē klāt neesošs  LPB pilntiesīgs biedrs drīkst rakstiski pilnvarot pārstāvi – citu LPB pilntiesīgu biedru balsot viņa vietā. Biedru kopsapulcē klāt neesoša LPB pilntiesīgā biedra rakstveida iesniegums par šo pilnvarojumu pievienojams biedru kopsapulces protokolam. Šāds pilnvarojums ņemamas vērā, arī novērtējot biedru kopsapulces kvorumu.
 4. Kārtējo biedru kopsapulci LPB valde sasauc vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam.
 5. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc LPB valdes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LPB pilntiesīgo biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
 6. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no LPB pilntiesīgajiem biedriem.
 7. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, LPB valde trīs nedēļu laikā sasauc atkārtotu LPB biedru kopsapulci, kas ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, tomēr ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz 2 LPB pilntiesīgi biedri.
 8. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no LPB pilntiesīgiem biedriem, kas piedalās biedru kopsapulcē. Lēmums par, LPB darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no LPB pilntiesīgiem biedriem, kas piedalās biedru kopsapulcē.
 9. Grozījumi LPB dokumentos, kurus ir tiesīga pieņemt biedru kopsapulce (LPB Statūtos, LPB Kārtības rullī, LPB Sertifikācijas nolikumā un LPB Ētikas kodeksā) veicami sekojošā kārtībā:
  1. 28.1.grozījumu iniciators sagatavo grozījumu redakciju un ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms biedru kopsapulces iesūta tos LPB valdei vai atbilstošajai komisijai (LPB ētikas komisijai, LPB sertifikācijas komisijai).
  2. 28.2.LPB valde vai atbilstošā LPB komisija apkopo iesniegtos grozījumus un ne vēlāk kā mēnesi pirms biedru kopsapulces dokumentu jaunās versijas izsūta visiem biedriem elektroniskā veidā.
  3. 28.3.biedri iepazīstas ar sagatavotajiem grozījumiem LPB dokumentos un biedru kopsapulcē balso par iesniegtajiem priekšlikumiem.
 10. Biedru kopsapulce ievēl LPB patstāvīgo komisiju un struktūrvienību locekļus tiešās, aizklātās vēlēšanās ar vienkāršu balsu vairākumu. Komisiju un struktūrvienību locekļu pārvēlēšana notiek reizi trīs gados. Iepriekšējie LPB patstāvīgo komisiju un struktūrvienību locekļi un amatpersonas turpina veikt savus pienākumus līdz brīdim, kad tiek apstiprināti jauni LPB patstāvīgo struktūrvienību locekļi un amatpersonas.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

 1. LPB izpildinstitūcija ir valde 13 locekļu sastāvā.
 2. Pārstāvniecība valdē:
  1. 31.1.katrai dalīborganizācijai par katriem 10 pilntiesīgiem biedriem tiek piešķirta viena vieta LPB valdē un sertifikācijas komisijā, bet kopumā ne vairāk kā divas vietas. Dalīborganizācijas vārdā LPB valdes sēdēs var balsot tikai klātesošs dalīborganizācijas pārstāvis un balsstiesības nevar deleģēt;
  2. 31.2.dalīborganizācijas, kuru pilntiesīgo biedru skaits ir mazāks par 10, pārstāvniecību LPB valdē iegūst, apvienojoties ar citām līdzīgām dalīborganizācijām un individuālajiem biedriem, kuriem nav savas dalīborganizācijas. Šādas apvienošanas rezultātā izveidojusies personu apvienība izvirza savus pārstāvjus LPB valdei pēc tādiem pašiem principiem, kā norādīts LPB statūtu 31.1.punktā;
  3. 31.3.dalīborganizācijas pilntiesīgo biedru skaits tiek fiksēts ikgadējās LPB kopsapulces laikā un tas laikā līdz nākošai ikgadējai LPB kopsapulcei netiek mainīts. Ja mainās dalīborganizācijas biedru skaits, tad nākošā (tai skaitā ārkārtas) biedru kopsapulce var pārskatīt izmaiņas pārstāvniecībā;
  4. 31.4.ja kādas dalīborganizācijas neviens pārstāvis neapmeklē trīs valdes sēdes, tad šī dalīborganizācija zaudē savu pārstāvniecību LPB valdē. Dalīborganizācijas tiesības piedalīties un lemt LPB valdes sēdēs ir iespējams atjaunot nākošajā ikgadējā biedru kopsapulcē. Laika posmā līdz nākošajai biedru kopsapulcei šīs dalīborganizācijas biedriem nav iespējams saņemt LPB psihoterapijas speciālista sertifikātu.
 3. Valdes sastāvā ietilpst arī LPB patstāvīgo komisiju (LPB sertifikācijas komisijas, LPB ētikas komisijas) vadītāji. LPB pārstāvis Eiropas Psihoterapijas asociācijā tiek ievēlēts pirmajā jaunievēlētajā valdes sēdē no ievēlēto valdes locekļus sastāva. Patstāvīgo LPB komisiju vadītājiem, un LPB pārstāvim Eiropas Psihoterapijas asociācijā LPB valdē ir viena balss bez tiesībām to deleģēt citiem LPB valdes locekļiem.
 4. LPB valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem.
 5. LPB valdes priekšsēdētājs LPB valdes sēdes sasauc ne retāk kā reizi divos mēnešos, bet vasarā (jūnijā, jūlijā, augustā) ne retāk kā reizi trijos mēnešos.
 6. LPB valde lēmumus pieņem, balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram klātesošajam valdes loceklim ir viena balss. LPB valdes locekļi nedrīkst deleģēt savu balsi citam LPB valdes loceklim.
 7. Valdes sēdes tiek protokolētas un protokoli ir pieejami biedriem.
 8. Valde:
  1. 37.1.sagatavo LPB Statūtu grozījumu projektu tā izskatīšanai biedru kopsapulcē;
  2. 37.2.pārstāv LPB attiecībās ar trešajām personām;
  3. 37.3.izstrādā un iesniedz biedru kopsapulcei izskatīšanai un apstiprināšanai LPB darbības mērķus;
  4. 37.4.izstrādā LPB Kārtības rulli, nolikumus un instrukcijas, kas reglamentē LPB un tās izveidoto struktūrvienību darbību. Kārtības rullis ir iesniedzams biedru kopsapulcei apstiprināšanai;
  5. 37.5.pārrauga LPB finanšu līdzekļu plūsmu – ieņēmumus un izdevumus;
  6. 37.6.rīkojas ar LPB kustamo un nekustamo īpašumu biedru kopsapulces noteiktajās robežās, iegūst un atsavina šādus īpašumus;
  7. 37.7.sagatavo lēmuma par LPB struktūrvienību izveidošanu projektu izskatīšanai biedru kopsapulcē;
  8. 37.8. apstiprina jaunu biedru uzņemšanu LPB vai deleģē šīs funkcijas teritoriālajām struktūrvienībām;
  9. 37.9.pārrauga biedru sarakstus un statusus, aktualizē izmaiņas tajos;
  10. 37.10.ir tiesīga izlemt citus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru kopsapulces kompetencē.
 9. LPB valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt LPB kopā ar 1 (vienu) citu LPB valdes locekli.
 10. LPB valdes priekšsēdētājs (LPB prezidents) ir tiesīgs pārstāvēt LPB atsevišķi.
 11. LPB valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
 12. LPB valdes loceklis var pārtraukt savu darbību valdē, uzrakstot par to iesniegumu. Tādā gadījumā valde turpina darboties nepilnā sastāvā, līdz nākošā biedru kopsapulce ievēl jaunu LPB valdes locekli.

9. nodaļa. Revidents.

 1. LPB finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru kopsapulce uz trijiem gadiem.
 2. LPB revidents nevar būt LPB valdes loceklis.
 3. Revidents:
  1. 44.1.veic LPB mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
  2. 44.2.dod atzinumu par LPB budžetu un gada pārskatu;
  3. 44.3.izvērtē LPB grāmatvedības un lietvedības darbu;
  4. 44.4.sniedz ieteikumus par LPB finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
 4. Revidents veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
 5. Biedru kopsapulce iepazīstas ar LPB gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10.nodaļa. Biedru nauda.

 1. Biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā. Iestāšanās maksas un biedru naudas apmēru un apmaksas kārtību nosaka biedru kopsapulce.

11.nodaļa. LPB pašlikvidācija un reorganizācija.

 1. LPB darbība izbeidzas:
  1. 48.1.ar biedru kopsapulces lēmumu par pašlikvidāciju;
  2. 48.2.ar tiesas spriedumu par LPB darbības izbeigšanu.
 2. LPB likvidējoties, tās manta tiek sadalīta saskaņā ar nolikumu, ko izstrādā LPB valde, paredzot mantas sadales kārtību. Biedru kopsapulcei akceptējot šādu nolikumu, LPB manta sadalāma nolikuma paredzētajā kārtībā.
 3. Biedrības pašlikvidēšanās gadījumā tās mantu un finanšu līdzekļus nedrīkst sadalīt biedrības biedriem.

Statūti jaunā redakcijā apstiprināti LPB kopsapulcē Rīgā, 2020. gada 12. jūnijā.