Konfidencialitāte psihoterapijā

Saskaņā ar LPB Ētikas kodeksu pilnīgi visa informācija, ko klients terapijas laikā sniedz psihoterapijas speciālistam, ir konfidenciāla, proti, speciālists to nedrīkst izpaust citiem.

Uzticētās informācijas neizpaušanas princips ir spēkā arī tad, ja nepilngadīga klienta psihoterapiju finansiāli un organizatoriski nodrošina vecāks, aizbildnis vai tuvinieks. Psihoterapijas speciālists var sniegt ieteikumus vecākiem, taču nav tiesīgs atklāt, ko psihoterapijas laikā stāstījis bērns.

Klients ir jāinformē par konfidencialitātes principiem un izņēmumiem
Pirms psihoterapijas uzsākšanas, slēdzot psihoterapijas kontraktu jeb mutisku vienošanos ar klientu, psihoterapijas speciālists iepazīstina klientu ar konfidencialitātes principiem, kā arī  brīdina par izņēmuma gadījumiem, kuros konfidencialitāte var tikt pārkāpta.

Izņēmuma gadījumi
Konfidencialitāte var tik neievērota, ja ir spēkā vismaz viens no turpmāk minētajiem trim nosacījumiem:
1) atkāpe no konfidencialitātes saglabāšanas ir vienīgais veids, kā ir iespējams klientam palīdzēt;
2) konfidencialitātes saglabāšana rada nepārprotamu un nenovēršamu apdraudējumu klientam un (vai) psihoterapeitam, un (vai) citām personām;
3) psihoterapeits ir pārliecināts, ka konfidencialitātes pārkāpšanas gadījumā klienta un (vai) psihoterapeita, un (vai) citu personu apdraudējums tiktu ierobežots vai novērsts.

Gadījumu analīze mācību nolūkos vai publikācijās
Psihoterapijas speciālists drīkst izmantot konkrētu gadījumu analīzi
profesionālos nolūkos (mācībās un supervīzijās), taču vienīgi ar nosacījumu, ka materiāls tiek sagatavots un pasniegts tādā veidā, kas nodrošina klienta maksimālu anonimitāti. Arī informāciju zinātniskiem nolūkiem vai jebkuru publisku informāciju  psihoterapijas speciālists sagatavo un pasniedz, nodrošinot klienta anonimitāti