Psihoterapijas process un mērķi

Kāds ir psihoterapijas mērķis?
Vispārīgs psihoterapijas mērķis ir uzlabot klienta dzīves kvalitāti. Psihoterapija klientam palīdz labāk apzināties viņa jūtas, domas, rīcību, kā arī grūtību veidošanās mehānismus. Tā palīdz izvirzīt dzīves prioritātes, pieņemt lēmumus un rīkoties saskaņā ar tiem.

Ar ko sākas psihoterapija?
Psihoterapija sākas ar klienta un psihoterapijas speciālista vienošanos par sadarbības noteikumiem.

Pirmajā reizē tiek izlemts:

  • tikšanās reižu biežums (parasti ne retāk, kā vienu reizi nedēļā);
  • tikšanās ilgums (parasti 45-60 minūtes);
  • samaksas veids un apjoms;
  • citi psihoterapijas norises nosacījumi.

Kurš kontrolē psihoterapijas procesu?
Psihoterapeitiskajā darbā ļoti svarīga loma ir klienta un speciālista kopīgi izvirzītam darba mērķim, kas psihoterapijas procesā nereti mainās, jo padziļinās klienta izpratne par sevi. Dažkārt klients atnāk ar vienu problēmu, bet psihoterapijas laikā prekšplānā izvirzās kāda cita problēma.

Kāpēc tik svarīgas ir attiecības starp psihoterapijas speciālistu un klientu?
Psihoterapijas procesā veidojas īpaša vide jeb psihoterapeitiskās attiecības, kas ļauj klientam justies pietiekami droši, lai dziļāk izprastu sevi un spētu mainīties. Jo labāks ir speciālista un klienta kontakts, jo labāki ir psihoterapijas rezultāti.

Kāds ir psihoterapijas kopējais ilgums?
Psihoterapijas ilgums ir atkarīgs no risināmo problēmu loka un tā, kādu rezultātu klients vēlas sasniegt. Ja grūtības veidojušās gadiem vai gadu desmitiem un cilvēkam ir maz veselīgas dzīves pieredzes, vai arī klients vēlas sasniegt augstu personības brieduma līmeni, tad nepieciešams ilgāks laiks, lai atrastu spēkus un resursus sasniegt vēlamo.